Jokainen jäsen on arvokas

RIAn liittohallitus hyväksyi järjestön yhdenvertaisuus-suosituksen syyskuun kokouksessa.

Mistä on kysymys?

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Yksinkertaisimmillaan yhdenvertaisuus on toisen ihmisen kunnioittamista: jokaisen RIAn jäsenen, luottamushenkilön ja työntekijän tulee pystyä olemaan oma itsensä ja tulemaan kunnioitetuksi sellaisena kuin on.

Yhdenvertaisuus on kaikkea RIAn toimintaa ohjaava periaate. Suosituksen tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuuden toteutumista RIAn ja sen jäsenyhdistysten toiminnassa. Kyse ei ole siitä, etteikö yhdenvertaisuus olisi tähän saakka toteutunut RIAn toiminnassa. On silti tärkeä nostaa esille voimakkaammin sitä, että RIAn toiminnassa mukana oleva on tervetullut juuri sellaisena kuin on.  

RIAn suosituksessa annetaan muutamia yksinkertaisia suosituksia.  Tavoitteena on se, että RIA jokainen jäsen kokee olevansa arvokas jäsen omana itsenään.

Suositukset 

  • Kaikkiin pysyviin ja määräaikaisiin toimielimiin, työryhmiin ja muihin vastaaviin tulee pyrkiä saamaan erilaisia ihmisiä.
  • Kaikkinainen syrjintä, sukupuolinen häirintä, rasismi ja kiusaaminen on kielletty RIAssa ja sen jäsenyhdistyksissä. Jokainen RIAn työntekijä ja järjestön toiminnassa mukava oleva sitoutuu tähän. Viestimme kaikessa toiminnassamme, tapahtumissa ja koulutuksissa, ettei syrjintää, rasismia ja kiusaamista hyväksytä.

Tehdään yhdessä RIAsta yhdenvertaisuuden suhteen mallijärjestö.

Antti Aarnio
Edunvalvontapäällikkö

Liitteeenä RIAn yhdenvertaisuusohje 2020


Jaa sivu