Järjestöt selvittävät syitä tekniikan alan opintojen viivästymiselle

, 8.4.2021

Pitkät opintoajat sekä opintojen keskeyttäminen ovat olleet ammattikorkeakoulujen teknisten alojen haaste jo pitkään. Asia huolestuttaa alan keskeisiä toimijoita. Tästä syystä seitsemän järjestöä on ryhtynyt selvittämään läpäisyn haasteita ja syitä opintojen keskeytymiselle.

Selvityksen teettävät Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Energiateollisuus ry, Insinööriliitto, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ja Teknologiateollisuus ry. Selvityksen tekee E2 Tutkimus. 

Vuosittain 8 000–10 000 opiskelijaa aloittaa ammattikorkeakouluissa tekniikan alan opinnot. Vuosittain valmistuvia on noin 5 000. Tilastojen mukaan tekniikan alalla joka neljäs valmistuu tavoiteajassa. Viiden vuoden opintojen jälkeen tekniikan alalla on valmistunut hieman yli 40 % opiskelijoista. Tekniikan alan koulutusten läpäisy on heikompaa kuin ammattikorkeakoulujen muilla koulutusaloilla.

Syitä opintojen hitaaseen etenemiseen tai keskeytyksiin on tutkittu vain vähän. Tunnistettuja ilmiöitä ovat siirtyminen työelämään ennen valmistumista ja koulutusohjelman vaihtaminen. Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus. Jokaisella vuosikurssilla on opiskelijoita, jotka eivät opiskele, eivät ole työelämässä eikä heille ole tutkintoa. Erityisesti heidän keskeyttämisensä syyt on tärkeä selvittää, jotta ammattikorkeakoulut voivat jatkossa tukea tätä ryhmää nykyistä paremmin.

Tutkimukset osoittavat, että mitä korkeampi koulutus, sitä varmempaa on työllistyminen. Alemman korkea-asteen suorittaneiden työllisyysaste on 83,5 prosenttia, kun taas toisen asteen tutkinnon suorittaneilla se jää 71,5 prosenttiin. Ylemmän korkeakoulutututkinnon suorittaneilla työllisyysaste nousee 88,1 prosenttiin. Tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista vuosi valmistumisen jälkeen työttömänä on alle 4 prosenttia.

Opintojen läpäisyä on pyritty parantamaan monin tavoin. Korkeakoulut kehittävät jatkuvasti keinoja tukea opiskelijoiden valmistumista ja ehkäistä keskeyttämisiä yhteistyössä työelämän kanssa.  Samoin korkeakoulujen rahoitusmallia on muutettu siten, että se palkitsee korkeakouluja opiskelijoiden valmistumisesta tavoiteajassa. Näistä toimista huolimatta läpäisyssä on edelleen parannettavaa.

Selvitys toteutetaan kevään 2021 aikana. Vastauksia haetaan haastattelemalla korkeakoulujen henkilökunnan edustajia ja opintonsa keskeyttäneitä sekä tekemällä insinööriopiskelijoiden keskuudessa kyselytutkimus. Tarkoitus on luoda kattava kuva nykytilasta ja ongelman syistä monesta eri näkökulmasta. Tulokset julkaistaan alkusyksystä.