Koronaviruksesta kysyttyä

Kimmo Sandberg (kimmo.sandberg a ria.fi), 18.3.2020

Koronaviruksen aiheuttama tilanne on hyvin poikkeuksellinen ja sellaisena siihen tulee kaikkien yhteisen hyvinvoinnin ja terveyden takia suhtautua.

Työantajalla ei kuitenkaan ole mitään sellaisia valtuuksia, joita sillä ei ole normaalitilanteessa. Paras mahdollinen lopputulos saavutetaan toimimalla yhteistuumin. Viranomaisten antamia ohjeita tulee jokaisen noudattaa ja työpaikoilla varmistaa, että ohjeita päivitetään asianmukaisesti.

Olemme keränneet vastauksia niihin kysymyksiin, joiden osalta jäsenemme ovat olleet yhteydessä meihin YTN:ssä tai YTN-liitoissa. Jos sinulle herää lisäkysymyksiä tilanteesta, otathan yhteyttä oman liittosi työsuhdeneuvontaan.

Miten toimeentuloni järjestyy, jos sairastun koronavirukseen?

Koronavirukseen sairastuneella työntekijällä, viranhaltijalla tai virkamiehellä on oikeus saada työkyvyttömyyden ajalta sairausajan palkka aivan samalla tavalla kuin missä muussakin sairaustapauksessa. Sairausajan palkanmaksuvelvollisuus määräytyy lain ja sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesti.
Sairastuneen on välittömästi ilmoitettava työnantajalle, mikäli kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt hänet jäämään pois töistä koronavirukseen liittyvän eristämisen takia.

Voiko työnantajani määrätä minut etätöihin?

Lähtökohtaisesti ei voi, mutta tällaisessa poikkeustilanteessa kannattaa hakea ratkaisua sopimisen kautta. Työnantajan täytyy järjestää sinulle työntekopaikka, jos syystä tai toisesta johtuen et voi työskennellä kotona. Luonnollisesti kaikki työtehtävät eivät edes ole mahdollisia tehdä etänä.

Voinko tehdä automaattisesti etätyötä viruksen aiheuttaman riskin takia?

Etätyön tekemisessä tulee noudattaa työnantajan ohjeita. Pelkästään omalla päätökselläsi et voi jäädä tekemään työtä etänä. YTN suosittelee etätyön käyttöä kaikissa niissä tilanteissa, missä se suinkin on mahdollista.

Voiko työnantaja määrätä minua kantamaan työvälineitä mukanani vapaa-ajalla?

Lähtökohtaisesti ei voi, mutta jos työnantaja näin suosittelee, niin kannattaa tarkkaan miettiä, onko siitä tässä tilanteessa todellista haittaa. Jos viruksen aiheuttaman tilanteen takia et voi palata työpaikallesi, voi olla sinun etusi, että sinulla on työvälineet saatavilla siellä, missä olet.

Pitääkö minun matkustaa työasioissa?

Maan hallitus on suosittanut, että matkustaminen rajoitetaan vain ehdottoman välttämättömiin työmatkoihin. Jos työnantaja määrää sinut työmatkalle, on syytä yhdessä käydä läpi matkaan liittyviä asioita, kuten työmatkan välttämättömyys, matkaan liittyvät riskit ja toiminta mahdollisissa matkalla sattuvissa poikkeustilanteissa.

Olen vasta palannut/palaamassa ulkomailta työmatkalta?

Maan hallituksen suosituksen mukaan tällöin tulee olla kaksi viikkoa pois työpaikalta. Jos tehtävät sallivat etätyön, sitä vaihtoehtoa on syytä suosia. Jos työtehtävien luonteen takia etätyön tekeminen ei ole mahdollista, tulee sopia poissaolosta ja sen mahdollisesta korvaamisesta.

Olen palannut ulkomaanmatkalta ja työnantaja määrää minut jäämään kotiin, saanko palkkaa?

Jos työnantaja ohjeistaa sinut jäämään kotiin matkalta palattua, työnantaja on myös velvollinen maksamaan sinulle palkan. Riippuen työtehtävistäsi voit olla velvollinen tekemään etätöitä tänä aikana. Kriisitilanteessa töiden tekemisestä on suositeltavaa sopia.

Jos jäät kotiin viranomaissuosituksen pohjalta ilman työnantajan määräystä, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta. Tällöin voivat tulla kyseeseen esimerkiksi saldo -tai työaikapankkituntien käyttö.

Mitä jos minut määrätään karanteeniin?

Jos sinut määrätään karanteeniin viranomaisten toimesta, saat joko täyttä palkkaa tai Kelan maksamaa päivärahaa, joka vastaa täyttä ansionmenetystä. Karanteeniin asetetuille toimitetaan asiasta virallinen päätös. Päätöksen sisällöstä riippuu, saako työntekijä palkkaa vai tartuntatautipäivärahaa. Myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja voi saada päivärahaa, jos lapsen karanteenin takia ei pysty tekemään töitään.

Jos työnantaja maksaa palkan ja työntekijä on terve, on mahdollista sopia töiden tekemisestä. Työnantajan täytyy tällöin järjestää työntekijälle työvälineet. Jos työnantaja maksaa palkkaa, tulee karanteenin aikana olla työnantajan tavoitettavissa. Jos palkkaa ei makseta, menetellään kuten muidenkin palkattomien poissaolojen aikana.

Kela tarvitsee päivärahahakemukseen:

  • työnantajan selvityksen ansionmenetyksestä päivärahan maksamiseen
  • kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin tekemän päätöksen työntekijän/viranhaltijan/virkamiehen työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista.

Lapseni koulu on suljettu ja joudun jäämää kotiin, saanko palkkaa?

Sinulla on oikeus jäädä kotiin hoitamaan lasta lapsen hoidon tätä edellyttäessä.

Pakottavista perhesyistä kotiin jäämisestä ei työnantajalla kuitenkaan ole palkanmaksuvelvollisuutta.  Jos pystyt kotona tekemään etätöitä lastenhoidon yhteydessä, kannattaa sopia niiden tekemisestä. Muutoin kannattaa sopia mahdollisuuksien mukaan saldotuntien ja työaikapankin käytöstä.

On mahdollista tulkita työsopimuslakia niin, että tilanne vertautuu tilanteeseen, jossa työnteko estyy yrityksestä tai työntekijästä riippumattomasta syystä. Tällöin yrityksellä olisi palkanmaksuvelvollisuus 14 vuorokauden ajan. Oikeuskäytäntöä tästä ei ole. Ensisijaisesti kannattaa siis pyrkiä sopimaan asiasta työnantajan kanssa.

Mitä vaikutuksia poissaololla voi olla vuosilomaani?

Vuosilomalain (2 luvun 7§ 4 kohta) mukaan vuosilomaa kerryttävinä työssäolopäivien veroisina päivinä pidetään niitä päiviä, joina työntekijä on ollut poissa työstä sairauden leviämisen estämiseksi annetun viranomaisen määräyksen vuoksi.
Vuosilomaa siis kertyy sekä niiden päivien ajalta, joilta työntekijän oma työskentely on estynyt, että myös siinä tilanteessa, kun työntekijä eristetään sairauden leviämisen estämiseksi perheenjäsenen sairastuttua tarttuvaan tautiin.

Tilanteen kehittymisen osalta kannattaa seurata viranomaistiedotusta: THL:n ajankohtainen info

Yrityksellä on tilanteen takia talousvaikeuksia, mitä voi tapahtua?

Jos työnteko estyy työnantajan vastuun piirissä olevasta syystä, kuten esimerkiksi raaka-aineiden tai materiaalin toimituskatkoksista, työntekijällä on oikeus täyteen palkkaansa esteen ajalta. Edellytyksenä on, että työntekijä on työnantajan käytettävissä ja valmiina työhön, jos on tarve.

Työnantaja voi myös harkita työntekijöiden määräaikaista lomauttamista, jos työantajan edellytykset tarjota työtä ovat tilapäisesti vähentyneet. Lomautusilmoitus on annettava vähintään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Joissain työehtosopimuksissa (mm. teknologiateollisuus) on sovittu lakisääteistä 14 päivän lomautusilmoitusaikaa pidemmistä ilmoitusjaksoista. Järjestöt neuvottelevat tällä hetkellä mahdollisuuksista poiketa näistä ajoista kriisitilanteen takia.

Jos työpaikka on yhteistoimintalain soveltamispiirissä (vähintään 20 työntekijää), yt-neuvottelut on käytävä ennen lomautusilmoitusten antamista.

Lomautusilmoituksen saaneen työntekijän on syytä viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon. Ansiopäivärahaa voi hakea KOKO-kassan sähköisessä asiointipalvelussa kahden viikon kuluttua lomautuksen alusta. Mikäli lomautus kestää lyhyemmän aikaa, päivärahaa voi hakea aikaisintaan viimeisen lomautuspäivän jälkeen. Lue lisää KOKO-kassan sivuilta.

Lähde: YTN RY