Suunnittelu- ja konsulttiala on julistanut ylityökiellon

Kimmo Sandberg (kimmo.sandberg a ria.fi), 19.11.2019

YTN on julistanut suunnittelu- ja konsulttialan kaikille ylemmille toimihenkilöille ylityökiellon ja vapaa-aikana työasioissa matkustamisen kiellon 20.11.-20.12.2019. Kielto koskee myös suunnittelu- ja konsulttialalla työskenteleviä rialaisia.

Ylityökielto on laillinen ja yleisesti käytetty painostustoimi. Ylitöistä ja matkustamisesta säännöllisen työajan ulkopuolella on aina muutenkin oikeus kieltäytyä. Ylityökiellosta ja vapaa-ajalla matkustamisen kiellosta on lisätietoa tässä tiedotteessa. Nyt annettu kielto ei koske Arkkitehtisuunnittelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen alla työskenteleviä rialaisia, koska alan sopimus on vielä voimassa 31.10.2020 asti.

Alalla ollaan sopimuksettomassa tilassa

Kaksi viikkoa työtään tehnyt sovintolautakunta katsoi neuvotteluosapuolten olevan niin kaukana toisistaan, ettei sillä ollut mahdollisuutta esittää neuvotteluista sovintoehdotusta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työrauhavelvoite on päättynyt. Neuvotteluita Etelärannassa on kuitenkin jatkettu myös tällä viikolla.

Sopimuksettomassa tilassa työehtosopimuksen työsuhde-ehdot pysyvät jälkivaikutuksella voimassa. Vanhan työehtosopimuksen määräyksiä noudatetaan periaatteessa kunnes uusi työehtosopimus on saatu sovituksi. 

Miksi ylityökielto?

Nyt julistetun painostustoimen on tarkoitus herättää työnantaja ymmärtämään, että alan vaatimukset täytyy ottaa tosissaan ja että alan henkilöstö ei tule suostumaan työnantajan kohtuuttomiin vaatimuksiin.

Vaadimme alalle palkkakuoppaa korjaavaa yleiskorotusta. Työnantaja on kuitenkin ilmoittanut, ettei se tule hyväksymään millekään alalle yleistä tasoa suurempia kustannusvaikutuksia.

Vaadimme työajanpidennyksen poistamista ilman kompensaatiota. Työnantaja kuitenkin ehdottaa suunnittelu- ja konsulttialallakin kiky-työajanpidennyksen muuttamista kolmeksi työlauantaiksi. Vaihtoehdoiksi tälle on ehdotettu säännöllisen työajan pidentämistä 10 minuutilla päivässä tai puolella tunnilla viikossa, tekemällä loppiaisesta ja helatorstaista normaalit työpäivät tai (kustannusvaikutuksena kompensoiden) puolittamalla lomaraha 25%:iin vuosilomapalkasta.

Näissä asioissa emme ole neuvottelemalla edistyneet toistaiseksi ollenkaan. Painostustoimien uskomme vaikuttavan työnantajan halukkuuteen pohtia ratkaisuja tosissaan.

Mitä tilanne käytännössä tarkoittaa?

Ylityön tekeminen ja vapaa-aikana matkustaminen vaatii työaikalain mukaan aina työntekijän suostumuksen. Nyt ilmoitettu kielto tarkoittaa, että kiellon aikana työtä tehdään vain säännöllisenä työaikana. Sama pätee työasioissa matkustamiseen. Myös ennen ylityökieltoa sovitut ylityöt ovat kiellon parissa, eli niitä ei tehdä kiellon aikana.

Ylityökiellon aikana ei myöskään kerrytetä saldoja eikä tehdä liukumalla työtä yli normaalin päivittäisen työajan. Liukumia ja saldoja voi pyrkiä päinvastoin lyhentämään. Työskentely liukumajärjestelmän puitteissa esimerkiksi tulemalla myöhemmin tai aiemmin töihin ja lähtemällä 7,5 tunnin kuluttua pois on sallittua, kunhan päivittäistä 7,5 tunnin työaikaa ei ylitetä.

Paikallisesti sovitut kiky-työajanpidennykset tehdään kuitenkin sovitun mukaisesti.

Ylityökielto pätee myös lisätyöhön, joka tarkoittaa säännöllisen työajan (7,5 h) ylittävää työtä, joka ei vielä ole ylityötä. Myöskään lisätöitä ei siis tehdä kiellon aikana. 
Työnantajan järjestämään koulutukseen ja työhyvinvointipäiviin voidaan osallistua myös säännöllisen työajan ulkopuolella.
Ylityökiellosta poiketaan, jos työ täyttää työaikalain mukaiset hätätyön tunnusmerkit. Tällöin työ suoritetaan. Hätätyön tunnusmerkkeinä ovat, että luonnontapahtuma, tapaturma tai muu seikka, jota ei ole voitu ennakolta tietää, on aiheuttanut keskeytyksen liikkeen, laitoksen tai yrityksen säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen tai hengen, terveyden tai omaisuuden joutumiseen vaaranalaiseksi. Myös vakavien ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi tehtävä työ on kiellon ulkopuolella.

Jos työntekijä on sopinut työnantajansa kanssa henkilökohtaisesti varallaolosta ja siitä maksettavasta korvauksesta, hoidetaan varallaolo sopimuksen mukaisesti. Mikäli sopimusta tai korvausta ei ole, tulee työntekijän ilmoittaa työnantajalle, ettei hän voi suorittaa sopimaansa varallaoloa YTN:n päätösten mukaisesti. Myöskään uusia varallaolosopimuksia ei tehdä.
Vapaa-ajalla matkustamisen kielto tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että kiellon aikana työasioissa ei matkusteta vapaa-aikana, vaan matkustaminen tapahtuu säännöllisenä työaikana. Kielto ei koske kodin ja pääasiallisen työpaikan välisiä matkoja.
Myös liittoon kuulumattomat henkilöt ovat ylityökiellon piirissä. Jäsenet voivat kehottaa ja valvoa, että he noudattavat ylityökieltoa.

Lisätietoja RIAn edunvalvontapäällikkö Antti Aarniolta p. 040 038 1634