Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry:n ammattikuntatutkimus 2019: RIAn jäsenten työmarkkinatilanne erittäin hyvä

Antti Aarnio (antti.aarnio a ria.fi), 5.6.2019

Suomessa on rakennettu paljon viimeisen kolmen vuoden aikana ja se näkyy positiivisesti myös rialaisten työmarkkinatilanteessa. 

Rialaisista ammattilaisista peräti 98 % työskentelee vakinaisessa eli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, lähes kaikki ovat myös kokoaikatyössä. Rialaiset jakautuvat moninaisesti eri toimiasemiin. Ylempinä toimihenkilöinä toimii 49 %, toimihenkilöinä 33 % ja asiantuntijoina julkisella sektorilla 9 % vastanneista. Ylintä johtoa edustaa 3 % ja itsenäisenä yrittäjänä toimii 3 % vastaajista. Vuoden 2017 tutkimukseen verrattuna toimihenkilöiden osuus on hieman vähentynyt ja julkisen sektorin asiantuntijoiden osuus kasvanut.

Kyselyyn vastanneista 81 % työskenteli yksityisen sektorin yrityksessä, 14 % kunnan, kuntayhtymän tai kunnan liikelaitoksen palveluksessa, 3 % valtion tai valtion liikelaitoksen palveluksessa. Seurakuntien, järjestöjen tai muiden työnantajien palveluksessa oli noin kaksi prosenttia vastanneista.

Yksityisellä sektorilla rialaisten työnantajia ovat erityisesti rakennusliikkeet (42 % yksityisen sektorin vastaajista) ja arkkitehti-, insinööri tai konsulttiyritykset (42 % yksityisen sektorin vastanneista). Tuotantolaitoksissa työskentelee 10 % ja kaupallisissa, rahoitus- tai vakuutusyrityksissä 5 % yksityisen sektorin vastaajista.

Rialaiset työskentelevät kattavasti erilaisissa rakennusalan työtehtävissä. Suunnittelutehtävissä toimii kolmannes (33 %), toteutustehtävissä viidennes (20 %), rakennuttamistehtävissä 14 % ja johto- ja hallintotehtävissä 10 %.

Ansioiden kehitys maltillista

Rialaisten keskiarvopalkat vaihtelevat koulutustaustan, sukupuolen ja työkokemuksen perusteella melko paljon. Rakennusarkkitehti (AMK/opistotutkinnon) suorittaneiden keskiarvopalkka oli 3 970 €, kun taas insinööreillä (AMK/opisto) keskiarvo oli 4 638 €.

Sukupuolten välillä on selvä palkkaero. Miesten keskiarvopalkka on 4 770 € ja naisten 3 956 €. Naisten keskiarvopalkka on 83 % miesten vastaavasta luvusta. Naisten ansiot ovat kehittyneet edelliseen, vuoden 2017 tutkimuksen tietoihin verrattuna 5,8 % ja miesten 4,4 %.

63 % vastasi ansioiden nousseen viimeisen vuoden aikana, 33 %:lla ne pysyivät ennallaan ja neljällä prosentilla laskivat. Vuoden 2017 tutkimuksen palkkatietoihin verrattuna ansiot nousivat eniten talonrakennustoiminta-toimialalla työskentelevillä rialaisilla, peräti 12,2 %. Maa- ja vesirakennusalalla nousua 3,8 % ja rakennustuoteteollisuudessa 9,9 %.

Ylimmässä johdon tehtävissä työskentelevillä ansiot nousivat edelliseen tutkimukseen verrattuna 7,5 %, ylemmillä toimihenkilöillä 3,2 % ja toimihenkilöillä 4,6 %. Vastanneiden joukossa tyytyväisyys nykyisestä työstä saatuun palkkaan oli ennakoitua korkeampaa. 62 % vastasi olevansa melko tyytyväinen ja 15 % erittäin tyytyväinen. 4 % oli erittäin tyytymätön ja 18 % melko tyytymätön.

Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen onnistuu kohtuullisesti, työmäärä painaa osaa

Vastaajilta kysyttiin onnistuvatko he sovittamaan yhteen työn ja yksityiselämän vaatimukset ilman ongelmia. 75 % oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä väittämän kanssa. 18 % oli jokseenkin tai täysin eri mieltä väitteen kanssa.

Huolestuttavaa on se, että työmäärän koki jatkuvasti liian suureksi 10 % ja ajoittain 47 %. Työmäärä oli sopiva 41 %:lla. 

RIA selvittää kahden vuoden välein toteutettavalla ammattikuntatutkimuksellaan rialaisten työmarkkina-asemaa. Maaliskuussa 2019 toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä 952 rialaista. Tutkimuksen toteutti Onway Oy.  Tuloksista koottu liite on ohessa pdf-muodossa.

Lisätietoja:

Edunvalvontapäällikkö Antti Aarnio, antti.aarnio a ria.fi, 0400-381 634

RIA ammattikuntatutkimus 2019 liite
4.3 Mt, päivitetty 5.6.2019