Aivotyö rakennusalan asiantuntija-, toimihenkilö- ja johtotehtävissä 2023

Tanja Määttänen (tanja.maattanen a ria.fi), 2.8.2023

Aivotyökysely osoittaa, että stressin kokemus on rakennusalan asiantuntija-, toimihenkilö- ja johtotehtävissä merkittävästi korkeampi kuin muiden alojen vertailuaineistoissa.

Korona-aika toi myös rakennusalalle lukuisia uusia työskentelyn tapoja. Sellaisissakin tehtävissä siirryttiin etätöihin, joissa työt oli tyypillisesti tehty yksinomaan toimistoilla tai työmailla. Vaikka työn sisältö on säilynyt pääsääntöisesti ennallaan, uudet toimintamallit voivat kuormittaa työntekijöitä aivan eri tavoin kuin ennen. RIAn ja RKL:n jäsenille on teetetty vuosina 2021 ja 2023 Aivotyökysely, jonka avulla on kartoitettu muun muassa työssäjaksamiseen liittyvä tekijöitä. Kyselyn on toteuttanut Työterveyslaitos.

”Etätyön myötä riski yksinäisyyden kokemiselle työssä on kasvanut. Yksinäisyys on yhdistetty terveyshaittoihin, jotka liittyvät mielenterveyteen, mutta myös fyysiseen terveyteen. Samalla tavalla myös työyksinäisyys voi vaikuttaa terveyteen ja työhyvinvointiin negatiivisesti. On stressiä, uupumusta, matalampaa työn imua ja heikompaa työtyytyväisyyttä. Varsinkin etätyövaiheessa työyhteisöön tulleet uudet työntekijät ovat riskissä kokea yksinäisyyttä työssä, kertoo Vaasan yliopiston työhyvinvointiin erikoistunut tutkija Jussi Tanskanen RIA-lehdelle antamassaan haastattelussa.

Kotona työskentelyn määrä näyttää kuitenkin laskeneen kuluneen kahden vuoden aikana. Kaksi vuotta sitten neljännes vastaajista kertoi työskentelevänsä kotona vähintään neljänä päivänä viikossa. Tänä vuonna määrä oli laskenut 11 prosenttiin. Molempina tutkimusajankohtina noin kolmannes vastaajista ei työskennellyt kotona lainkaan.

Kyselyssä nousi esiin useita aivotyöhön erityisesti liittyviä vaatimuksia, jotka tyypillisesti aiheuttavat työntekijöille kuormitusta. Työterveyslaitoksen kehittämispäällikkö Teppo Valtonen luettelee niistä viisi tyypillisimmin esiintyvää:

”Jatkuva huomion siirtäminen asiasta tai tehtävästä toiseen, usean keskeneräisen asian samanaikainen mielessä pitäminen, työskentely kiireessä, meneillään olevan tehtävän keskeytyminen sekä toimiminen ristiriitaisten ohjeiden tai odotusten pohjalta. Vastaajista yli 70 prosenttia koki nämä vaatimukset työssään kuormittaviksi. Lähes 20 prosenttia koki ne erittäin kuormittaviksi.”

Nykyaikaisessa työelämässä painottuvat monenlaiset kognitiiviset eli tiedolla työskentelyn tehtävät, tilanteet ja olosuhteet. Rakennusalan asiantuntija-, toimihenkilö- ja johtotehtävissä esiintyy erityisesti avaruudelliseen hahmottamiseen liittyviä vaatimuksia muita aloja enemmän, mutta toisaalta esimerkiksi näkömotorisiin, vuorovaikutukseen, aikapaineeseen ja häiriöihin liittyviä vaatimuksia harvemmin kuin vertailuaineistossa. Rakennusalalla hieman useampi kokee osallistumisen vaatimukset kuormittavina, kun taas niiden osuus, jotka kokevat häiriöihin liittyvät vaatimukset kuormittavina, on pienempi.

Lue Aivotyökyselyn 2023 loppuraportti tästä.

Aivotyökyselyn keskeisiä tuloksia avataan lisää syyskuussa ilmestyvässä RIA-lehdessä 3/23!