Ammattikuntatutkimus 2023: RIAn jäsenten työmarkkinatilanne pysyi yhä melko hyvänä

Tanja Määttänen (tanja.maattanen a ria.fi), 31.5.2023

Asuinrakentamisen hiljentyminen näytti merkkejään maaliskuussa toteutetun ammattikuntatutkimuksen vastauksissa. Ansiotyössä, joko palkansaajana tai yrittäjänä, oli edelleen 95 % vastanneista, mutta kaksi vuotta sitten määrä oli 98 %. Lomautettuna oli 1,5 % ja työttömänä 1,2 %.

Työssäkäyvistä rialaisista peräti 98 % on vakinaisessa, eli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. He jakautuvat moninaisesti eri toimiasemiin. RIA ry:n ammattikuntakyselyyn vastanneista ylempiä toimihenkilöitä on 56 %, toimihenkilöitä 29 % ja julkisen sektorin asiantuntijoita 7 %. Ylintä johtoa edustaa 3 % ja itsenäisenä yrittäjänä toimii 3 % vastaajista. Vuoden 2021 tutkimukseen verrattuna toimihenkilöiden osuus on hieman kasvanut.

84 % vastaajista työskentelee yksityisen sektorin yrityksessä, 12 % kunnan, kuntayhtymän tai kunnan liikelaitoksen palveluksessa ja 2 % valtion tai valtion liikelaitoksen palveluksessa. Seurakuntien, järjestöjen tai muiden työnantajien palveluksessa oli noin prosentti vastanneista.

38 % yksityistä sektoria edustavista vastaajista työskentelee rakennusliikkeissä, 49 % arkkitehti-, insinööri- tai konsulttiyrityksistä. Selvästi pienemmät osuudet ovat tuotantolaitoksissa (8 %) ja kaupallisissa, rahoitus- tai vakuutusyrityksissä (5 %). Vuoden 2021 tutkimukseen verrattuna arkkitehti-, insinööri- tai konsulttiyritysten palveluksessa työskentelevien osuus on kasvanut.

Rialaiset työskentelevät laajasti erilaisissa tehtävissä. Yksittäisistä tehtäväalueista suurin on suunnittelu, jonka parissa työskentelee reilu kolmannes. Toteutustehtävissä on 19 %, rakennuttamistehtävissä 13 % sekä johto- ja hallintotehtävissä 10 % kyselyyn vastanneista. Reilulla kolmanneksella ensisijainen työpaikka sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Seuraavaksi yleisimmät työskentelymaakunnat ovat Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi.

Palkkaero miesten ja naisten välillä on suuri

Rialaisten keskiarvopalkat vaihtelevat koulutustaustan, sukupuolen ja työkokemuksen perusteella melko paljon. Rakennusarkkitehti AMK-/opistotutkinnon suorittaneiden keskiarvopalkka oli 4 102 € kuukaudessa, kun taas vastaavan koulutustason insinööreillä keskiarvo oli 5 002 €.

Sukupuolten välillä on selvä palkkaero. Miesten keskiarvopalkka on 5 133 €. Naisten palkka on tästä vain 84 %, eli 4 305 € kuukaudessa. Tämän vuotisen tutkimuksen perusteella käy ilmi, että palkkaero alkaa syntyä jo työuran alussa, mutta toisaalta naisten ansiot nousivat enemmän kuin miesten. Vuoden 2021 tutkimuksen tietoihin verrattuna naisten keskiarvopalkassa nousua oli 4,1 % ja miesten 2,3 %.

Vastaajista 61 % kertoi ansioidensa nousseen viimeisen vuoden aikana. 33 %:lla ne pysyivät ennallaan ja viidellä prosentilla laskivat. Edelliseen tutkimukseen verrattuna keskiarvoapalkat nousivat eniten talonrakentamisessa (6,6 %) ja vähenivät teollisuudessa (-7,3 %). Ylimmässä johdon tehtävissä työskentelevillä ansiot nousivat 6,9 %, ylemmillä toimihenkilöillä 3,5 % ja toimihenkilöillä 3,7 %.

Työmäärä osalla ajoittain liian suuri, mutta tasoittumaan päin

Vastaajista 10 % kertoi työmäärän olevan jatkuvasti liian suuri ja 44 % liian suuri. Osuudet ovat hieman laskeneet kahden vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna. Sopivana omaa työmääräänsä piti 41 %.

RIA selvittää kahden vuoden välein toteutettavalla ammattikuntatutkimuksellaan rialaisten työmarkkina-asemaa. Maaliskuussa 2023 toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä 951 rialaista. Tutkimuksen toteutti Onway Oy.  Tuloksista koottu liite on ohessa pdf-muodossa:

Ammattikuntakysely 2023

Lisätietoja:
Edunvalvontapäällikkö Antti Aarnio, antti.aarnio a ria.fi, 0400-381 634