KIRA-alan yhteiset hallitusohjelmatavoitteet: Suomi tarvitsee rakennetun ympäristön kokonaisohjauksesta vastaavan ministerin

Tanja Määttänen (tanja.maattanen a ria.fi), 30.1.2023

RIA ry on yksi viidestätoista kiinteistö- ja rakentamisalan liitosta, jotka yhdessä muodostavat KIRA-foorumin. KIRA-foorumi on laatinut koko alan kattavat yhteiset hallitusohjelmatavoitteet.

Kiinteistö- ja rakentamisalan organisaatiot (KIRA-foorumi) julkaisivat yhteiset tavoitteensa hallituskaudelle 2023–2027. Maankäytöstä, asumisesta, liikenteestä ja rakentamisesta vastaavan ministerin lisäksi organisaatiot peräänkuuluttavat vahvaa sitoutumista vihreää siirtymää tukevaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoitukseen, ratkaisuja alaa vaivaavaan osaajapulaan sekä investointeja, jotka tukevat kasvua.

Infrastruktuuri ja rakennettu ympäristö edustavat 83 prosenttia Suomen kiinteästä kansallisvarallisuudesta. Kiinteistö- ja rakentamisala on keskeinen kasvun moottori ja merkittävä työllistäjä. Alan kasvun vauhdittamiseksi on edistettävä markkinaehtoisuutta mahdollistavaa sääntelyä sekä innovaatiorahoitusta, jota voidaan kohdistaa rakennetun ympäristön kehittämiseen.

KIRA-foorumin johtoryhmän puheenjohtajan, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randellin mukaan tulevan hallituskauden keskeisin kysymys on kasvun ja investointiedellytysten aikaansaaminen. Ilman niitä ei rakenneta luottamusta talouteen.

”Kaupungistuminen, ilmastonmuutoksen torjunta, turvallisuusympäristön muutokset ja teknologiamurros aiheuttavat mittavia investointitarpeita rakennettuun ympäristöön. Euroopan laajuisen energiakriisin myötä on myös erityisen tärkeää huolehtia siitä, että poliittisilla päätöksillä kannustetaan rakennetun ympäristön ilmasto- ja energiatoimiin”, Randell toteaa.

Kira-alan tavoitteissa esitetään, että seuraavalla hallituskaudella on luotava paremmat edellytykset toimiville asuntomarkkinoille: maankäytön suunnittelua on sujuvoitettava ja tehostettava, minkä lisäksi luvitus on saatava nykyistä joustavammaksi.

Seuraavaan hallitukseen tarvitaan rakennetun ympäristön ministeri toteuttamaan kokonaisvaltaista maankäytön, asumisen, liikenteen ja rakentamisen politiikkaa ja vihreän siirtymän ohjausta”, Randell jatkaa.

Vihreä siirtymä edellyttää TKI-investointeja ja uudenlaista osaamista

Vihreä siirtymä edellyttää kiinteistö- ja rakennusalalta sekä uudenlaista osaamista että uusia innovaatioita.
TKI-rahoituksen nostaminen neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta on välttämätöntä. Innovaatioiden lisäksi tarvitaan käytännön toimia, kuten taloudellisia kannustimia olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseen. Vihreän siirtymän investointeja tulee vauhdittaa lupaprosesseja ja rakennusmääräyksiä sujuvoittamalla”, Randell sanoo.

Kiinteistö- ja rakentamisalaa on jo vuosia vaivannut osaajapula. Ala työllistää Suomessa 500 000 ihmistä, 20 prosenttia kaikista työllisistä. Alan tavoitteissa esitetään uudistuksia vastaamaan nykyistä tehokkaammin nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin. Kira-alan koulutukselle on turvattava riittävä rahoitus ja työhön johtavan maahanmuuton tieltä on purettava tarpeettomia esteitä.

Kunnianhimoinen väylävisio turvaamaan huoltovarmuutta

Euroopan muuttunut turvallisuustilanne vaatii selkeän tilannekuvan Suomen sisäisestä ja ulkoisesta saavutettavuudesta.

”Maa- ja vesiväylien kehittäminen on keskeinen osa arjen huoltovarmuutta ja turvallisuutta. Sitä edistämään tarvitaan kunnianhimoinen koko maamme kattava väylävisio”, Randell sanoo.

KIRA-foorumin hallitusohjelmatavoitteet ovat luettavissa kokonaisuudessaan KIRA-foorumin kotisivuilla.

Lisätietoja:
Aleksi Randell
KIRA-foorumin johtoryhmän puheenjohtaja
Toimitusjohtaja, Rakennusteollisuus RT
puh. +358 400 500 822

15 kiinteistö- ja rakentamisalan yhteisöä muodostavat Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin, KIRA-foorumin. Se kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä. KIRA-foorumi kokoaa ja välittää tietoa alaan vaikuttavista tekijöistä sekä kertoo alan yhteisistä näkemyksistä ja linjauksista.