Rakennusalan Toimihenkilöt RAT ry:n säännöt

1§  Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Rakennusalan Toimihenkilöt RAT ry ja kotipaikka on Helsinki, mutta toimialueena on koko Suomi.
2§  Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä ammatillisaatteellisena yhdyssiteenä heidän hyvinvointinsa ja elämänlaatunsa parantamiseksi, edistää erityisesti heidän sosiaalista, ammatillista, koulutuksellista, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä asemaa, sekä valvoa jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja ja oikeuksia. Tukea jäsentensä pyrkimyksiä sijoittua edellytyksiään vastaaville paikoille yhteiskunnassa.
Tarkoituksena on myös rakennus- ja yhdyskuntasuunnittelun sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikan edistäminen ja niihin liittyvien kulttuuriperinteiden vaaliminen.
Lisäksi tarkoituksena on yhdistyksen rakennusalalla toimivien yrittäjäjäsenten toiminnan tukeminen ja toimintaedellytysten parantaminen.
3§  Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
    •    vaikuttaa talous- ja tulopoliittisten sopimusten tekemiseen sekä työlainsäädännön kehittämiseen tekemällä esityksiä, aloitteita sekä antamalla lausuntoja.
    •    Yhdistys järjestää jäsenilleen koulutus- ja tiedotustilaisuuksia, kilpailuja, juhla- ja huvitilaisuuksia, retkeilyjä ja ryhmämatkoja sekä harjoittaa ja tukee rakennusalan tutkimus-, kustannus- ja julkaisutoimintaa.
    •    Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
    •    omistaa arvopapereita ja muuta irtainta sekä kiinteää omaisuutta ja toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Tarkoituksena ei ole voiton eikä muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallistuville, eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.
    •    Yhdistyksen jäsenet voivat muodostaa rekisteröimättömiä kerhoja ja erikoisaloja edustavia ryhmiä.
    •    Yhdistys on jäsenenä Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry nimisessä yhdistyksessä, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä Liitto.
4§  Jäsenet
Jäsenyys, jäsenoikeudet ja -edut ovat voimassa kun yhdistyksen hallitus on jäsenyyden hyväksynyt ja jäsenmaksu on kokonaisuudessaan maksettu.
Yhdistyksen  varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja on
    •    suorittanut suomalaisessa ammattikorkeakoulussa tai teknillisessä oppilaitoksessa insinöörin tai rakennusarkkitehdin tai niitä vastaavan tutkinnon, tai
    •    on suorittanut edellä mainittua korkeamman tutkinnon, tai
    •    on suorittanut edellä mainittua vastaavan ulkomaisen tutkinnon, tai
    •    on suorittanut vähintään opistotasoisen tutkinnon ja toimii rakennusalalla vastuullisissa tehtävissä  Lisäksi yhdistyksen jäseninä ovat ne ns. ”vanhat jäsenet” jotka ovat hyväksytty jäseniksi yhdistyksen aikaisempien sääntöjen nojalla. Nämä jäsenet säilyttävät saavutetut jäsenoikeutensa.
Nuorjäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön joka opiskelee rakennusalaa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa, teknillisessä oppilaitoksessa, korkeakoulussa tai vastaavassa ulkomaisessa oppilaitoksessa.
Kannattajajäseneksi voi yhdistyksen kokous hyväksyä yksityisen henkilön taikka oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua yksityisen henkilön, joka on huomattavalla tavalla tukenut yhdistyksen toimintaa tai on toiminut erityisen ansiokkaasti rakennusalan hyväksi. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen jäsen, joka nimitetään kunniajäseneksi säilyttää saavutetut jäsenoikeutensa.
5§  Yhdistyksen jäsenmaksut
Varsinaisilta jäseniltä ja nuorjäseniltä perittävien liittymis- ja vuotuisten jäsenmaksujen sekä kannattajajäseniltä perittävien vuotuisten kannatusjäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous.
Jäsenmaksujen maksuajan ja -tavan määrää hallitus. Hallitus voi sairauden, työkyvyttömyyden tai muun pakottavan syyn johdosta vapauttaa jäsenen jäsenmaksun suorittamisesta enintään vuodeksi kerrallaan taikka lykätä jäsenmaksun maksamista enintään vuodella.
Yhdistyksen kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksusta.
Yhdistyksen varsinaiset jäsenet sekä nuorjäsenet suorittavat Liitolle vuosittain liittomaksun, jonka suuruuden liitokokous vuosittain määrää erikseen kummallekin ryhmälle.
6§  Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen
Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittaa erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen jäsenmaksun ja liittomaksunsa kuluvalta vuodelta.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusta vastaan tai joka on laiminlyönyt yhdistyksen jäsenmaksun tai liitomaksun maksamisen taikka on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.
Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi jättämällä kirjallinen valitus hallituksen puheenjohtajalle 30 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.
7§  Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen lokakuun loppua.
Ylimääräinen kokous pidetään jos hallitus niin päättää tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä esittämänsä asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta pyytää.Ylimääräinen kokous on pidettävä 60 vuorokauden kuluessa siitä, kun kirjallinen vaatimus kokouksen pitämiseksi on toimitettu hallitukselle.
Asia, jonka yhdistyksen jäsen haluaa yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen kokousta.
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisena jokaiselle yhdistyksen jäsenelle tai julkaistava edellisen vuosikokouksen määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan viisi (5) ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei laissa tai näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali ja suljettu lippuäänestys arvalla. Muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.
Yhdistyksen nuorjäsenillä, kannattajajäsenillä ja kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kunniajäsen säilyttää kuitenkin esitys- ja äänioikeutensa, mikäli hänellä oli ne yhdistyksen sääntöjen mukaan jo ennen kunniajäsenyyttä.
8§  Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.    Kokouksen avaus;
2.    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
3.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4.    Hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5.    Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto;
6.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille;
7.    Käsitellään yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi sääntöjen mukaan ilmoittamat asiat;
8.    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;
9.    Kokousen päättäminen.    
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:
1.    Kokouksen avaus;
2.    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
3.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4.    Hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5.    Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi;
6.    Määrätään hallituksen ja toimikuntien jäsenten palkkioiden ja matkakustannusten korvausten suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
7.    Määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi kalenterivuodeksi;
8.    Hyväksytään yhdistyksen tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi;
9.    Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilit ja hallinto;
10.    Valitaan hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja erovuoroisen tilalle;
11.    Päätetään hallituksen jäsenmäärästä sekä valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle;
12.    Valitaan tarvittavat yhdistyksen edustajat ja ehdokkaat Liiton toimielimiin erovuoroisten tilalle;
13.    Määrätään lehti, jossa yhdistyksen kokouskutsut on julkaistava;
14.    Käsitellään yhdistyksen jäsenten kokouksen käsiteltäviksi sääntöjen mukaan ilmoittamat asiat;
15.    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;
16.    Kokouksen päättäminen
Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään edellä kohdissa 1-4 mainitut asiat, kokouskutsussa mainitut asiat sekä kokouksen päättäminen.
9§  Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä sekä nolla-neljä (0-4) varajäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi on valintaa ensiksi seuraavat kaksi kalenterivuotta siten, että vuosittain hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on erovuorossa. Hallituksen jäsenten erovuoroisuus määrätään tarvittaessa arpomalla.
Hallitus valitsee keskuudestaan tai kutsuu ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolmasosa hallituksen muista jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on läsnä.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit ja suljettu lippuäänestys arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.
10§  Yhdistyksen nimenkirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen muun jäsenen kanssa.
11§  Tilit
Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös on laadittava viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.
Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.
12§  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) yhdistyksen kokouksessa, joilla on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta väliä, kummassakin vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Sääntömuutokselle on saatava Liiton liittohallituksen hyväksyntä.