RATin historia

Vuosi 2006 oli muutosten vuosi RATissa
Rakennusalan Toimihenkilöt RAT ry (Yksityisalojen Rakennusinsinöörit YRI ry vuoteen 2004 saakka ja vuoteen 1999 saakka Yksityistoimialojen Rakennusinsinööriliitto ry) perustettiin 18.4.1971 Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry:n työmarkkinajärjestöksi. Yhdistyksen nimi muutettiin 5.11.2004 yhdistysrekisteriin Rakennusalan Toimihenkilöt RAT ry:ksi. 
YRIstä työmarkkinajärjestö
YRIn ja Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliitto STTK ry:n välinen liittymissopimus allekirjoitettiin 14.2.1973. Vuoden 1974 alusta lähtien YRI toimi RIAn työmarkkinajärjestönä STTK:ssa. Sillä oli edustus mm. valtuustossa ja järjestötoimikunnassa sekä puheenjohtaja sai osallistua hallituksen kokouksiin ja tapahtumiin.
Kaikki muuttui vuonna 2006
Vuosi 2006 oli RATin toiminnassa käännekohta. Toimintavuoden keskeisin ja tärkein tehtävä oli edesauttaa Rakennusinsinöörit ja –arkkitehdit RIA ry:n liittymistä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n jäsenliitoksi. RIAn liittokokous 25.11.2006 päättikin, että RIA liittyy vuoden 2007 alusta Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n jäsenliitoksi. Koska RATin noin 600:sta jäsenestä 500 kuului myös RIAan, niin käytännössä päätös merkitsi sitä, että RIA korvaa jatkossa RATin työmarkkinaroolin. Näin RATin 35 vuotta kestänyt työmarkkinataival oli tullut tien päähän, sen itse haluamallaan tavalla. Vuoden 2007 alusta RAT erosi STTK:sta ja T-Lomista.
35 vuotta ay-toimintaa
RAT toimi siis noin 35 vuotta rakennusalan toimihenkilöiden edunvalvojana STTK:n organisaatiossa. Sen keskeisiä tehtäviä ja tavoitteita oli toimia jäsentensä ammatillisena yhdyssiteenä heidän hyvinvointinsa ja elämänlaatunsa parantamiseksi, tes-toiminta, työhyvinvointi sekä oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen yhteiskunta
Muita keskeisiä tehtäviä olivat jäsenistön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikan edistäminen ja rakennuskulttuurin vaaliminen.
Vain osallistumalla voitiin vaikuttaa
Työelämää säätelevät monet lait, asetukset ja sopimukset sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Rakennusinsinöörien ja -arkkitehtien asemaan, etuihin ja oikeuksiin voidaan vaikuttaa vain osallistumalla asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Toimihenkilöjärjestö STTK:n kautta RATilla oli käytettävissään väylät todelliseen vaikuttamiseen niin paikallisella, kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.
Yhteistyötä yli rajojen
RAT toimi työmarkkinakentällä STTK:n lisäksi hyvässä yhteistyössä myös akavalaisen YTN:n kanssa. Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö YTN ja YRI allekirjoittivat 10.6.2003 suunnittelu- ja rakennusalaa koskevan yhteistyösopimuksen. Yhteistoiminta- ja informaatiosopimuksen tarkoituksena oli yksityisen sektorin ylempien toimihenkilöiden edunvalvonnan tehostaminen. Yhteistyösopimuksella sovittiin mm. siitä, että YRI sai edustukset sekä YTN:n suunnittelu- ja konsulttialan että rakennusalan taustaryhmiin.
Yhteistyö RIAn kanssa tiivistyi 2000-luvulla
Ammattiin ja koulutukseen liittyvä edunvalvonta hoidettiin RIA-liiton kautta.Yhteistyö tehostui entisestään 2000-luvulle tultaessa. RIAn teettämät järjestötutkimukset osoittivat selkeästi, että jäsenistö kaipasi siltä todellista työmarkkinatoimintaa. RIA ja RAT lähtivätkin yhteistyössä kartoittamaan ja kehittämään rialaista tm-toimintaa järjestämällä mm. työmarkkinaseminaareja. RIA tuki toimintaa taloudellisesti ja sen jäsenille lähetettiin tarjous liittyä myös RATin jäseneksi. Parhaimmillaan RIAn jäsenistä yli 500 oli myös RATin jäsenenä.RAT puolestaan auttoi RIAn jäseniä työsuhdeasioissa ja järjesti RIAlle kanavia ay-kentässä.
RIAn paineet tm-toimintaan kasvoivat
RIAn jäsenistö kaipasi kuitenkin yhä enemmän RIAlta työmarkkinaroolia. Vuoden 2006 keväällä RIA ja RAT käynnistivätkin yhteistyöneuvottelut Akavan ja STTK:n kanssa. Neuvotteluiden tuloksena RIA teetti jäsenistönsä keskuudessa mielipidetiedustelun eri liittymisvaihtoehdoista. RIAn jäsenistä 63% halusi, että RIA liittyy STTK:n jäsenliitoksi. Akava sai 13% kannatuksen ja 24% halusi RIAn olevan edelleen vain ammatillisaatteellinen järjestö. Kyselyn tuloksia käytettiin pohjana hallinnon päätöksissä. RATin hallitus toivoi RIAn liittyvän STTK:n jäsenliitoksi.
RATissa enimmillään 630 jäsentä
31.12. 2006 RATissa oli 630 maksavaa jäsentä mikä oli suurin jäsenmäärä koko sen historian aikana. Vuosina 2005 ja 2004 RATin jäsenmäärä oli kumpanakin 581 jäsentä. Vuonna 2003 jäseniä oli yhteensä 580, vuonna 2002 jäsenmäärä oli 565. Vuonna 2001 jäseniä oli 545, vuonna 2000 jäseniä oli 442 ja sitä edellisinä vuosina 408, 343 ja 115. Vuonna 1995 maksavien jäsenten määrä oli alle 100 jäsentä. Viime vuosina jäsenmäärä kasvoi vuosi vuodelta, mutta kasvu oli lopulta niin hidasta, että jäsenpohja ei enää riittänyt todelliseen edunvalvontaan.
Hallitus päätti ja toimisto toimi työrukkasena
RIAn ja RATin yhteistyö on konkretisoitunut mm. toimistorutiinien osalta. Jäsenrekisterin hoitajana on toiminut RIAn sihteeristö viimeksi toimistosihteeri Riitta Rapp. Tilintarkastajana on viime vuodet ollut RIAn entinen toimitusjohtaja, järjestöneuvos, RA Pertti Vaasio. RATin postitukset, s-posti, puhelinliikenne ja muut toimistorutiinit on hoidettu RIAn toimistolla toimistovirkailijoiden avustuksella ja talkootyöllä.
RATin hallitus on kokoontunut noin neljä kertaa vuodessa ja pääkaupunkiseudulta, hallituksesta koottu työvaliokunta pari kertaa vuodessa. Näiden tehtävänä on ollut sääntöjen mukaan ja käytännön tasollakin ohjata järjestön toimintaa ja toteuttaa vuosikokouksen toimintasuunnitelmia.
RATilla oli ja on hyvät jäsenedut
RATin jäsenedut kasvoivat vuosi vuodelta. RIAn liityttyä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäseneksi, STTK:n palvelut jäivät pois mutta tulevat nyt RIAn kautta. RAT-pöytäkalenteri ilmestyy yhä vuosittain. RATilla on IF-sopimus sekä jäsenille on otettu Vapaa-ajan matkustaja- ja tapaturmavakuutus ns. Liittovakuutus.Alennuksia tulee mm. RIA-majoille, Viking Linen risteilyille ja RATin järjestämille opintomatkoille. RATilta voi anoa kolutusavustusta.
RATin toiminta jatkuu ja v. 2011 juhlimme 40v taipaletta
Vaikka RAT erosi v.2007 STTK:sta niin toiminta jatkuu edelleen. Luonnollisesti toiminta etsii nyt uusia muotoja, tapoja ja mahdollisuuksia kun työmarkkinat asiat jäivät pois. Koulutustarve on jäsenistössä noussut esille. RAT ei pysty yksin järjestämään koulutusta, mutta on valmis mahdolliseen koulutusyhteistyöhön sekä antamaan avustuksia RIAn tai esim. jäsenen paikkakunnalla tapahtuvaan koulutukseen. RAT toimii edelleen RIA-liiton organisaatiossa, liittohallituksessa yksi edustaja ja liittokokouksessa seitsemän äänivaltaista edustajaa. Hallitus ei ole enää valinnut keskuudestaan erillistä työvaliokuntaa. Yhteistyö RIAn toimiston kanssa jatkuu, paikallisyhdistysten jäsenrekisteristä huolehtii RIA mutta muutoin tavalliset yhdistystoiminnan rutiinit hoitaa hallitus itse.