Palkkasuositukset


Rakennusinsinöörien  ja –arkkitehtien palkkakehitys positiivista

(Ammattikuntatutkimus 3/2017)

Yhdyskuntatekniikan rakennusinsinöörit ja talonrakennus- tekniikan insinöörit ansaitsivat tutkimuksessa lähes yhtä paljon. Nyt yhdyskuntatekniikan insinöörin keskipalkka on 4 568 euroa ja talonrakennustekniikan insinöörin 4 409 euroa. Yhdyskuntatekniikan insinöörin keskiarvopalkka on noussut parissa vuodessa 4,8 % ja talonrakennuksen insinöörin palkka nousi 1,7 %. Erityisesti yhdyskuntatekniikan insinöörien palkkojen nousua ei pysty selittämään viime vuosien matalilla keskitetyillä palkkaratkaisuilla. Osasyynä on alalla vallitseva työvoimapula ja työpaikan vaihdoksen yhteydessä tapahtuva palkan nousu. Tutkimuksessa 32 %:lla oli palkka noussut viimeisen vuoden aikana ja 59 %:lla säilynyt ennallaan. Paikallinen sopiminen on vielä rakennusalalla vähäistä. Vastanneista vain 8 %:lla oli palkkaa nostettu paikallisella sopimisella ja 9 %:lla palkkaa oli heikentynyt.

Rakennusarkkitehtien keskiarvopalkka on 4 277 euroa. Vuonna 2015 se oli 3 963 euroa eli nousua oli peräti 7,9 %. Edellisessä tutkimuksessa rakennusarkkitehtien palkka nousi 17 %. Osatekijä rakennusarkkitehtien positiiviseen palkkakehitykseen viimeisen neljän vuoden aikana on alalle vuonna 2009 saatu yleissitova työehtosopimus, jota RIA ajoi ponnekkaasti eteenpäin. Sopimus oli ensimmäinen arkkitehtien työehtosopimus kautta aikojen. Palkkaukseen voi vaikuttaa positiivisesti myös rakennusarkkitehtien arvostuksen lisääntyminen työelämässä. Arvostukseen saattaa vaikuttaa mm. RA-koulutuksen aloittaminen uudelleen syksyllä 2014.

Palkkauksessa on edelleen suuria alueellisia eroja. Helsingin seudulla rialaiset saavat keskimäärin 700 – 950 euroa parempaa kuukausipalkkaa. Rialaisten miesten ja naisten palkoissa on suuri ero. Miesten keskiarvopalkka kuukaudessa oli 4 568 euroa (2015; 4 490 euroa) ja vastaavasti naisten kuukausiansio jää 3 739 euroon (2015; 3 558 euroa). Miesten ja naisten palkkaeroa selittää osin se, että naisia on vielä suhteellisesti vähemmän rakennusalan johtotehtävissä ja naisten ikärakenne on nuorempi. Naisten kokemusvuosien karttuessa myös naisten palkkaero tulee kaventumaan. Naisten määrä RIAn jäsenistössä on kasvanut tasaisesti viimeiset kymmenen vuotta. Naisia jäsenistöstä on nyt 26 % kun vielä kymmenen vuotta sitten heitä oli noin 14 %.

Palkkaan vaikuttavat työkokemus, työtehtävän vaativuus ja paikkakunta. Näiden vaikututusta palkkaukseen voit kysyä kimmo.sandberg@ria.fi p. 0400 411 332


RIA ammattikuntatutkimus
Keskiarvopalkka/koulutusala (RIAn ammattikuntatutkimus 2017)


Palkkasuositukset rakennusarkkitehdeille, rakennusinsinööreille ja rakennusmestareille vuodelle 2017

Harjoittelussa on tärkeää saada työkokemusta. Monipuolinen työkokemus ja hyvä opiskelumenestys takaavat lähes poikkeuksetta varman työpaikan valmistumisen jälkeen.

Työehtosopimusten piirin kuuluvissa tehtävissä palkka määräytyy voimassa olevan palkkasopimuksen mukaan. Rakennusalan työtilanne vaihtelee alueittain ja se voi vaikeuttaa työnsaantimahdollisuuksia ja heikentää maksettavia palkkoja.

 Harjottelupalkkasuositukset vuodelle 2017

1. opintovuoden jälkeen                                  1.700 - 1.900 €/kk

2. opintovuoden jälkeen                                  1.800 - 2.100 €/kk

3. opintovuoden jälkeen                                  2.000 - 2.300 €/kk

Lähtöpalkkasuositukset vuodelle 2017

Työkokemus vähäinen                                    2.550 €/kk

Työkokemus kohtalainen                                2.850 €/kk

Työkokemus hyvä                                           3.150 €/kk

Palkkasummissa on otettava huomioon ± 5 prosentin väljyys johtuen alueellisista eroista ja hakijoiden kokemuksesta. Pääkaupunkiseudulla työskentelevien palkat ovat 7 - 10 prosenttia muuta Suomen korkeammat.

Palkat on laskettu 37,5 viikkotyötunnin mukaan eivätkä ne sisällä ylitöitä tai muita lisiä. Tuntipalkka saadaan jakamalla suosituspalkka 158:lla.

Tripla 4 (1)Kuva: Janne Suntio

Ura käyntiin haalariharjoittelusta

Ensimmäisen vuoden opiskelijat aloittavat työharjoittelu-uransa työmaatehtävissä ns. haalariharjoittelussa. Harjoittelun aikana perehdytetään monipuolisesti rakentamisen eri vaiheisiin ja opiskelijat saavat kokonaiskuvan rakentamisesta rakennustyömiehen näkökulmasta. Saatu kokemus tukee myös opiskelua selkeyttämään mihin yksittäisiä oppiaineita tarvitaan käytännön työelämässä. Haalariharjoittelussa keskimääräinen palkka vuonna 2016 oli 1881 €/kk.

Työharjoittelun tavoitteena on edetä vaativampiin tehtäviin opiskelun edetessä ja saada lisää vastuuta sekä monipuolisia työtehtäviä. Toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijat etenevät haalariharjoittelusta työnjohto- ja suunnitteluharjoitteluun.  Infratyönjohtotehtävissä opiskelijat ansaitsevat toisella ja kolmannen vuosikurssin harjoittelussa keksimäärin  2055 €/kk ja talonrakennustyönjohtotehtävissä 2138 €/kk. Suunnittelutehtävissä toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijat ansaitsivat kesällä 2016 keskimäärin 1781 €/kk

Vastanneista opiskelijoista palkatonta työharjoittelua teki 13 %. RIAn kanta palkattomaan harjoitteluun on kielteinen ja tehdystä työstä tulee aina maksaa palkkaa. Työnantajan tulee ymmärtää, että työkokemuksen saamisen lisäksi kesä on harjoittelijalle lähes ainoa mahdollisuus ansaita palkkaa. 

Tripla 12Kuva: Janne Suntio

Palkkojen kehitys nousussa

Vuoden 2016 aikana rakentamisen volyymi kasvoi keskimäärin 6,5 prosenttia ja rakentaminen toimi Suomen talouden veturi. Tämä näkyi myös harjoittelupalkkojen positiivisena kehityksenä ja erityisesti siinä, että harjoittelupaikan sai suhteellisen helposti. Harjoittelupaikan saannissa oli kuitenkin suuria alueellisia eroja. Helpommin opiskelijat saivat työtä Uudenmaan alueelta.

Palkkaa neuvoteltaessa ei aina kannata pyrkiä maksimaaliseen palkkaan. Harjoittelussa on tärkeintä saada työkokemusta. Monipuolinen työkokemus ja hyvä opiskelumenestys takaavat lähes poikkeuksetta varman työpaikan valmistumisen jälkeen.

Lue lisää RIA-lehden numerosta 1/2017 (Opiskelijoiden harjoittelupalkkatutkimus s. 68-71) 

Lisätietoja palkoista ja tarkennuksia tutkimuksiin saat projekti-insinööri Katrina Kukkoselta 040 4505531 
Tulosta sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä