Palkkasuositukset


RIA tutkii ja tilastoi rakennusinsinöörien, -arkkitehtien  ja -mestareiden palkkakehitystä ja sijoittumista työelämään. Tutkimusten perusteella RIA antaa vuosittain palkkasuositukset valmistuneille alkupalkkaa varten.

Alkupalkkasuositusta on hyvä käyttää palkkaneuvottelussa lähtökohtana, johon omaa palkkatoivetta sekä osaamista ja kokemusta kannattaa verrata. Palkkauksessa on suuria alueellisia eroja, Helsingin seudulla palkkataso on jopa 10 prosenttia muuta maata korkeampi. Palkkaneuvottelussa on hyvä muistaa myös työnantajan mahdollisuus tarjota palkan lisäksi luontoisetuja tai muita etuja.

Lisätietoja saat projekti-insinööriltä Katrina Kukkoselta 040 450 5531 tai edunvalvontapäälliköltä Antti Aarniolta.

 

RIAn palkkasuositukset valmistuville vuodelle 2018

 

Työkokemus vähäinen                    2.600 €/kk

Työkokemus kohtalainen              2.900 €/kk

Työkokemus hyvä                              3.200 €/kk


Vähäinen kokemus vastaa rakennusinsinöörin (AMK), rakennusmestarin (AMK) tai rakennusarkkitehdin (AMK) perustutkintoa siihen liittyvine harjoitteluineen.

Hyvä kokemus vastaa vähintään kahden vuoden itsenäistä työnjohto- tai suunnittelukokemusta tai muuta niihin rinnastettavaa työkokemusta rakennusalalla.

Palkkasummissa on otettava huomioon ± 5 prosentin väljyys johtuen alueellisista eroista ja hakijoiden kokemuksesta. Pääkaupunkiseudulla työskentelevien palkat ovat 7 - 10 prosenttia muuta Suomea korkeammat.

Palkat on laskettu 37,5 viikkotyötunnin mukaan, eivätkä ne sisällä ylitöitä tai muita lisiä. Tuntipalkka saadaan jakamalla suosituspalkka 158:lla

Opiskelijoiden harjoittelupalkkasuositukset löydät tästä. 

Millaista palkkaa kuuluu saada?

Rialaisten vastavalmistuneiden palkkataso on keskiarvolla mitattuna 2.916 euroa kuukaudessa. Työuran alkuvaiheessa ensimmäisen kahden vuoden aikana ei palkkakehityksessä tapahdu juurikaan muutosta, mutta kun työkokemusta on karttunut 3 - 7 vuotta, tulee palkkakehityksessä selkeä nousuvaihe.

Valmistumisen jälkeen saattaa tulla eteen paikkakunnan vaihto, jolloin palkkatasoa on syytä tarkistaa. RIAsta saat tietoa palkkasuosituksista alueen, tehtävän ja kokemuksesi perusteella. Uudella paikkakunnalla myös ammatillisen verkoston merkitys korostuu ja rialaisena löydät paikkakunnan kontaktit helposti ja mahdollisuutesi työllistyä paranevat huomattavasti.

Työtehtävien vaativuus vaikuttaa myös paljon palkkaan. Siksi on tärkeää, että soitat RIA-liittoon ja varmistat oman palkkahaarukkasi.

Liian korkea palkkapyyntö saattaa aiheuttaa työhakemuksesi hylkäämiseen. Liian matalalla palkkapyynnöllä olet ”palkkakuopassa” ja sieltä oikealle tasolle pääseminen vie monta vuotta aikaa. Tärkeintä on, että saat koulutustasi vastaavan työpaikan ja jossa työskentelyolosuhteet ovat hyvät. Työn mielekkyys ja mahdollisuudet edetä työuralla ovat nousemassa entistä tärkeimmäksi asioiksi tulevaisuuden työelämässä.

Tulevaisuus rakennusalalla näyttää hyvältä

Asuntorakentaminen on nyt vauhdikasta. Viime vuonna aloitettiin ennätykselliset yli 43.000 asunnon rakennustyöt ja vauhti tuntuu jatkuvan samanlaisena ainakin tämän vuoden. Rakentamisen kehitys näkyy myös rialaisten hyvänä työllisyystilanteena. Työttömiä rialaisia on vähän. Rakennusalalle valmistuville uusille mestareille ja insinööreille sekä rakennusarkkitehdeille on tarjolla hyvin työpaikkoja. Lähes kaikki työllistyvät nopeasti ja vieläpä hyvällä lähtöpalkalla.


Työllistymiseen ja palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä ole rohkeasti yhteydessä RIAn projekti-insinööriin Katrina Kukkoseen tai RIAn edunvalvontapäällikköön Antti Aarnioon.

Opiskelijoiden työharjoittelun palkkasuositukset täältä. 


Rakennusinsinöörien  ja –arkkitehtien palkkakehitys positiivista

(Ammattikuntatutkimus 3/2017)

Yhdyskuntatekniikan rakennusinsinöörit ja talonrakennus- tekniikan insinöörit ansaitsivat tutkimuksessa lähes yhtä paljon. Nyt yhdyskuntatekniikan insinöörin keskipalkka on 4 568 euroa ja talonrakennustekniikan insinöörin 4 409 euroa. Yhdyskuntatekniikan insinöörin keskiarvopalkka on noussut parissa vuodessa 4,8 % ja talonrakennuksen insinöörin palkka nousi 1,7 %. Erityisesti yhdyskuntatekniikan insinöörien palkkojen nousua ei pysty selittämään viime vuosien matalilla keskitetyillä palkkaratkaisuilla. Osasyynä on alalla vallitseva työvoimapula ja työpaikan vaihdoksen yhteydessä tapahtuva palkan nousu. Tutkimuksessa 32 %:lla oli palkka noussut viimeisen vuoden aikana ja 59 %:lla säilynyt ennallaan. Paikallinen sopiminen on vielä rakennusalalla vähäistä. Vastanneista vain 8 %:lla oli palkkaa nostettu paikallisella sopimisella ja 9 %:lla palkkaa oli heikentynyt.

Rakennusarkkitehtien keskiarvopalkka on 4 277 euroa. Vuonna 2015 se oli 3 963 euroa eli nousua oli peräti 7,9 %. Edellisessä tutkimuksessa rakennusarkkitehtien palkka nousi 17 %. Osatekijä rakennusarkkitehtien positiiviseen palkkakehitykseen viimeisen neljän vuoden aikana on alalle vuonna 2009 saatu yleissitova työehtosopimus, jota RIA ajoi ponnekkaasti eteenpäin. Sopimus oli ensimmäinen arkkitehtien työehtosopimus kautta aikojen. Palkkaukseen voi vaikuttaa positiivisesti myös rakennusarkkitehtien arvostuksen lisääntyminen työelämässä. Arvostukseen saattaa vaikuttaa mm. RA-koulutuksen aloittaminen uudelleen syksyllä 2014.

Palkkauksessa on edelleen suuria alueellisia eroja. Helsingin seudulla rialaiset saavat keskimäärin 700 – 950 euroa parempaa kuukausipalkkaa. Rialaisten miesten ja naisten palkoissa on suuri ero. Miesten keskiarvopalkka kuukaudessa oli 4 568 euroa (2015; 4 490 euroa) ja vastaavasti naisten kuukausiansio jää 3 739 euroon (2015; 3 558 euroa). Miesten ja naisten palkkaeroa selittää osin se, että naisia on vielä suhteellisesti vähemmän rakennusalan johtotehtävissä ja naisten ikärakenne on nuorempi. Naisten kokemusvuosien karttuessa myös naisten palkkaero tulee kaventumaan. Naisten määrä RIAn jäsenistössä on kasvanut tasaisesti viimeiset kymmenen vuotta. Naisia jäsenistöstä on nyt 26 % kun vielä kymmenen vuotta sitten heitä oli noin 14 %.

Palkkaan vaikuttavat työkokemus, työtehtävän vaativuus ja paikkakunta. Näiden vaikututusta palkkaukseen voit kysyä kimmo.sandberg@ria.fi p. 0400 411 332


RIA ammattikuntatutkimus
Keskiarvopalkka/koulutusala (RIAn ammattikuntatutkimus 2017)


Tulosta sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä